Sprawdź otwarte kluby >
Strefa klienta

Połączyliśmy się!

Drogi Klubowiczu,

Informujemy, że Spółka Fitness Place Sp. z o.o., prowadząca działalność pod marką My Fitness Place, wraz z innymi spółkami działającymi pod takimi markami jak Fitness Academy, Zdrofit, S4 i Fabryka Formy została połączona ze znanym operatorem kart sportowych Multisport – Benefit Systems S.A. Od 4 listopada 2019 jesteśmy więc jedną spółką.

Co to oznacza dla Członka Klubu?

 • Nasze Kluby, bez zmian, funkcjonować będą pod marką My Fitness Place!
 • Warunki umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Fitness Place Sp. z o.o. również się nie zmieniają, tj.:
  • nadal obowiązuje ten sam karnet,
  • obowiązuje taka sama opłata, uiszczana na tych samych zasadach, jak dotychczas;
  • do dyspozycji pozostają te same kluby, w takich samych godzinach, a przede wszystkim tą samą, szeroką ofertą zajęć grupowych.
 • Dane do kontaktu, takie jak: adres do korespondencji, adresy mailowe, w tym adres do składania reklamacji pozostaje bez zmian.
 • W związku z połączeniem nie zmieniamy składu naszych klubowych zespołów – recepcji, instruktorów, trenerów.
 • W związku z tym zawiadomieniem nie ma potrzeby dokonywania przez Członka Klubu żadnych czynności, aby dalej bez zmian korzystać z naszych klubów.

Co się zatem zmienia i dlaczego o tym piszemy?

Zmienia się nazwa i adres siedziby podmiotu, który będzie świadczył usługi, a także, który jest administratorem danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje w tym zakresie:

W dniu 4 listopada 2019 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzono procedurę połączenia przez przejęcie, tj. przez przeniesienie na Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370919, o kapitale zakładowym w wysokości: 2 858 842 zł (w całości opłaconym), REGON: 750721670, NIP: 8361676510 (dalej, jako „Benefit Systems S.A.”), jako spółkę przejmującą, całego majątku:

 1. Zdrofit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643347, NIP: 1132539587, REGON: 140085309 (dalej jako „Zdrofit”),
 2. Fitness Academy BIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774994, NIP: 8992731738, REGON: 021772568 (dalej jako „Fitness Academy”),
 3. Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Dąbrowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355926, NIP: 7822459260, REGON: 300968873 (dalej jako „Fabryka Formy”),
 4. Fitness Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671130, NIP: 5223087667 , REGON: 366913369 (dalej jako „Fitness Place”).

Na skutek opisanej powyżej procedury połączenia, Benefit Systems S.A. wstąpił we wszystkie prawa
i obowiązki Fitness Place, a także Zdrofit, Fitness Academy i Fabryki Formy, wynikające m.in. z zawartej z Państwem umowy, w związku z czym doszło do zmiany nazwy i adresu siedziby administratora Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Oznacza to, że administratorem Państwa danych osobowych jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa.

Zarówno z administratorem, jak i z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się tak jak dotychczas, tj. poprzez mail: iod@myfitnessplace.pl lub listownie pod adresem Pl. Europejski 3; 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 22 3403901